Sveitarstjórn

52. fundur 06. desember 2017 kl. 14:00
Nefndarmenn
  •              Mætt til fundar: Björgvin Skafti Bjarnason
  • Einar Bjarnason
  • Meike Witt
  • Gunnar Örn Marteinsson
  • Halla Sigríður Bjarnadóttir
Starfsmenn
  • Auk þess sat Kristófer A. Tómassonar sveitarstjóri sem ritaði fundargerð. Spurðist oddviti fyrir um hvort athugasemdir væru við fundarboðið svo reyndist ekki vera

Gestur fundarins undir lið 1, Magnús Orri Schram framkvæmdastjóri Rauðakambs ehf

             52. fundur í sveitarstjórn Skeiða-og Gnúpverjahrepps í Árnesi miðvikudaginn 6 desember 2017  kl. 14:00.

Mál til afgreiðslu og umfjöllunar :

1.     Rauðikambur- Samkomulag um uppbyggingu við Reykholt í Þjórsárdal. Lögð fram drög að samkomulagi milli Rauðakambs og Skeiða- og Gnúpverjahrepps með aðkomu Forsætisráðuneytisins um land í Þjórsárdal í þeim tilgangi að byggja upp ferðaþjónustu. Samkomulagið er til 40 ára. Magnús Orri Schram greindi frá hugmyndum og áformum um framkvæmdir í Þjórsárdal. Samningurinn samþykktur samhljóða með fyrirvara um samþykki Forsætisráðuneytis. Oddvita falið að undirrita samkomulagið fyrir hönd sveitarfélagsins.

2.     Álagningarhlutfall fasteignagjalda 2018.

Fasteignagjöld
A-flokkur.
Fasteignaskattur íbúðarhúsnæðis eins og þær eru skilgreindar í 3.gr. í lögum nr.4/1995 verður 0,50% af heildar fasteignamati.
B-flokkur.
Fasteignaskattur af opinberum byggingum eins og þær eru skilgreindar í 3.gr. í lögum nr. 4/1995 verður 1.32 % af heildar fasteignamati.
C-flokkur.
Fasteignaskattur atvinnuhúsnæðis og öðrum eins og þær eru skilgreindar í 3. Gr. Í lögum nr. 4/1995 verður 1,65% af heildar fasteignamati.
Afsláttur af fasteignaskatti fer eftir samþykktum sveitarstjórnar frá 7 febrúar 2006. Samkvæmt 3. Grein þeirrar samþykktar geta þeir sem eru eldri en 67 ára og þeir sem eru 75 % öryrkjar eða meira sótt um afslátt á fasteignagjöldum þeirrar íbúðar sem þeir búa í og ekki er nýtt af örðum, tekjuviðmið er í lið 7.
Lagt er til að afsláttur á fasteignagjöldum taki breytingum frá árinu 2017 í samræmi við breytingu á vísitölu neysluverð á tímabilinu 1.des 2016 til 1.des 2017. Gjalddagar fasteignagjalda 2018 verði 10  í samræmi við það sem lög og reglur heimila. Álagningarhlutfall fasteignagjalda samþykkt samhljóða.

3. Gjaldskrá Skeiða- og Gnúpverjahrepps 2018

Vatnsgjald :
Gjaldskrá vatnsveitu fyrir íbúðarhúsnæði og atvinnuhúsnæði verður óbreytt frá þeirri gjaldskrá sem í gildi hefur verið frá árinu 2012.

 Vatnsgjald er 0,20% af fasteignamati íbúðarhúsa, lóða og atvinnuhúsnæðis. þó að hámarki 35 þúsund krónur. Vatnsgjald sumarhúsa er 27.000 kr.

Seyrulosunargjald :
Árlegt gjald fyrir losun á seyru samkvæmt samþykkt nr. 149/2004 um hreinsun fráveitu  vatns og reglubundna losun, vinnslu eða förgun seyru verður 9.204.-kr á rotþró.
Fráveitugjald :
Þar sem holræsakerfi er til staðar á vegum sveitarfélagsins er innheimt holræsagjald, nemur gjaldið 0,25% af fasteignamati.

Miðarnir á gámasvæðin afhendast í 12 miða blokkum á hvert heimili í Skeiða- og Gnúpverjahreppi svo   íbúar geta áfram komið og losað sig við gjaldskyldan úrgang allt að  6 m3 á gámasvæðum sveitarfélagsins þeim að kostnaðarlausu. Eins munu sumarbústaðaeigendur geta sótt miða á skrifstofu sveitarfélagsins.

 1 miði  ½ m3.

Reiknað er með að utan afgreiðslutíma geti fólk skilað almennu rusli í smáum stíl.

Opnunartímar gámasvæðis

• Árnes   þriðjudaga frá  kl:14 – 16 og laugardaga frá kl:10 – 12

•  Brautarholt miðvikudaga  frá kl 14.00-16.00  og laugardaga  frá kl: 10 - 12

 Hægt verður að leigja gám frá þjónustuaðila vegna sérstakra tilefna og greiðist samkvæmt gjaldskrá .

Fyrirtæki greiða ekki sérstakt sorphirðugjald heldur greiða fyrir sorp samkvæmt gjaldskrá.

Gámasvæðin taka  við flokkuðum úrgangi frá fyrirtækjum í Skeiða- og Gnúpverjahreppi.

Gámasvæðin taka við Almennu sorpi, grófum úrgangi, dýrahræjum, málmum brotajárni og lituðu timbri. Á svæðinu er jafnframt tekið á móti spilliefnum, raftækjum og öðru sem telst til sorps frá heimilum og fyrirtækjum.

1.     Gr.

Innheimta skal gjald fyrir sorphirðu og sorpeyðingu í Skeiða- og Gnúpverjahreppi samkvæmt gjaldskrá þessari, sbr. samþykkt nr. 32/2007 um meðhöndlun úrgangs, og nr. 149/2004 um hirðu og meðhöndlun seyru. Gjöldin eru lögð á árlega og innheimt samhliða fasteignaskatti.

2.      gr.  Sorphirðugjald.

a) 240 lítra tunna                              28.000 

b) 660 lítra tunna                              39.500

c) 1.100 lítra tunna                           45.000

 

3. gr. Sorpeyðingargjald. 

Íbúðir                                                   16.000

Sumarhús                                            14.000

Grá tunna  660 l                                   55.000 kr.

Grá tunna 1100 l                                  93.000 kr .                 

Almennt sorp 1/2 m3                              3.000 kr

Flokkað sorp gjaldskylt  ½ m3                2.000 kr       

4.gr Gjald fyrir dýrahræ. 

 Lagt á aðila með búrekstur

 Gjaldflokkur 1  (mikil notkun)               120.000 kr

  Gjaldflokkur 2                                       80.000 kr.

 Aðilar með búrekstur og ársveltu undir 5 mkr geta sótt um 40 % afslátt af gjaldi fyrir dýrahræ.

         

 5. gr.  Seyrulosunargjald.

Árlegt gjald fyrir tæmingu rotþróa er. 9.205,-

 

Lóðaleigugjöld:
Lóðaleigugjöld innheimtast eftir lóðaleigusamningum.

 

Gjaldskrá mötuneytis:

Hádegisverður til nemenda Þjórsárskóla 330-kr.

Hádegisverður til nemenda Leikholts 270 kr. –
Gjald fyrir hádegisverð til starfsmanna nemi hráefnisverði máltíða.

Gjaldskrá Þjórsárskóla:
Morgunhressing kr. 83.-

Skólavistun klst. kr. 326,- 

Aukavistun klst. kr.400.-

Náðarkorter 15 mín. 600 kr.-

Gjaldskrá leikskólans Leikholts :
Vistun á kjarnatíma, frá kl 08:00-16:00 er gjaldfrjáls.

Stök morgunhressing kr. 83-

Stök síðdegishressing kr.93-  

Gjald fyrir klukkustund utan kjarnatíma kr. 2.528. fyrir 30 mínútur kr. 1.264.

Gjald fyrir hverjar byrjaðar 15 mínútur kr. 632.-

Gjaldskrá gatnagerðargjalda verði óbreytt frá árinu 2017

Gjaldskrár samþykktar samhljóða

4. Tómstundastyrkur 2018. Sveitarstjórn samþykkir að allir grunnskólanemendur og framhaldsskólanemendur frá 6 ára til og með 18 ára geti notið styrks sem nemur allt að 60.000.- kr. á árinu 2018 til að stunda íþrótta, æskulýðs eða menningarstarf. Með umsókn þarf að fylgja frumrit kvittunar um greiðslu frá aðila sem uppfyllir skilyrði að um viðurkennda starfsemi sé að ræða og fagaðilar sjái um þjálfun og /eða menntun

5.      Hluthafafundur Hitaveitu Gnúpverja. Kostun borholu.

Lögð fram fundargerð Hitaveitu Gnúpverja. Á þeim fundi var óskað eftir að sveitarfélagið komi að fjármögnun borholu við Þjórsárholt fyrir Hitaveituna. Í ljósi þess að sveitarfélagið er stærsti notandi vatns frá hitaveitu Gnúpverja hefur það hagsmuna að gæta. Ljóst er að skortur á heitu vatni hamlar uppbyggingu á lóðum sveitarfélagsins. Lán til hitaveitunnar allt að 20 milljónir króna til verkefnisins verði endurgreitt samkvæmt samningi. Samþykkt samhljóða og var sveitarstjóra falið að vinna að samningagerð um málið við Hitaveitu Gnúpverja.

6.     Fjárhagsáætlun 2018-2021 lokaumræða.

Sveitarstjóri greindi frá helstu atriðum fjárhagsáætlunarinnar.

Gert er ráð fyrir að útsvarstekjur  nemi  295 mkr.

Fasteignagjöld  211,1  mkr

Tekjur frá Jöfnunarsjóði 71,7  mkr

Rekstrargjöld samstæðu 608,2 mkr

Afskriftir  29,9mkr

Rekstrarniðurst. A-hluta tekjur umfram gjöld  92,1 mkr 

Rekstrarniðurstaða. samstæðu A og B-hluta tekjur umfram gjöld  85,4 mkr       

Handbært fé frá rekstri samstæðu 113,1 mkr.

Næsta árs afborganir langtímalána 3,5 mkr.

Samhliða Fjárhagsáætlun var lögð fram fjárfestingaáætlun fyrir árið 2018. Fjárfestingar á árinu eru áætlaðar fyrir 121,1 mkr. Stærsta fjárfestingaverkefni er gatnagerð í Brautarholts og Árneshverfum 102,6 mkr að frádregnum 14 mkr sem þegar hafa verið greiddar auk tekna af gatnagerðargjöldum 9,5 mkr. Fjárhagsáætlun fyrir árið 2018-2021 borin upp til samþykktar og samþykkt samhljóða

Fjárhagsáætlun 2019-2021. Sveitarstjóri lagð fram fjárhagsáætlun 2019-2021. Skatttekjur eru áætlaðar þær sömu samtals, en reiknað er með að útsvartekjur minnki en tekjur af fasteignagjöldum aukist um hliðstæðar upphæðir. Framlög úr jöfnunarsjóði og aðrar tekjur eru áætlaðar þær sömu árin 2019-2021 og árið 2018. Ef ekki kemur til lækkunar útsvars er áætlað að rekstrarniðurstaða eftir fjármagnsliði verði 82.393 þkr árið 2019, 85.512 þkr árið 2020 og 88.387 þkr árið 2021 Ekki er tekið tillit til verðlagsbreytinga. Áætlað er að heildarvirði eigna vaxi og muni nema 1.1132. þkr í lok árs 2021. Útlit er fyrir að handbært fé hækki frá ári til árs og verði komið 118.172  þkr í lok árs 2021. Fjárhagsáætlun 2018 og fjárhagsáætlun 2019 til 2021 samþykkt samhljóða.

7.     Fjárhagsáætlun 2017 viðaukar. Sveitarstjóri lagði fram eftirgreinda viðauka við fjárhagsáætlun 2017.

01 Skatttekjur

 

Upphafl áætlun þkr

Hækkun skv viðauka 1 07.06.17

Hækkun viðauki 2

 

11

Útsvar

 

-     243.877    

-    16.123    

-    17.000    

-    277.000    

10 Jöfnunarsjóður

 

-       64.156    

 

-       5.934    

-       70.090    

 

samtals tekjuaukning

   

-    22.934    

 

 

 

Breyting á útgjöldum

   

 

 

Málafl/lykill

 

upphafl áætlun þkr

 

8.       Hækkun

 

eftir viðauka

02. Félagsþjónusta

     

 

 

0251 málefni fatlaðara

           5.647    

        3.423    

 

 

03 Heilbrigðismál

     

 

 

4990

Heilbrigðiseftirlit

               468    

 

            132    

              600    

04 Fræðslumál

     

 

 

4211

Þjórsárskóli

   

 

 

1010

Launakostnaður

         81.980    

        7.300    

 

        89.280    

4112

Leikskóli

     

 

 

1010

Launakostnaður

         55.151    

 

      12.199    

        67.350    

2000

Vörukaup

           2.250    

 

            750    

           3.000    

05. menningarmál

     

 

 

560

Félh. Árnes

   

 

 

1010

Launakostnaður

           2.598    

 

            800    

           3.398    

06. æskulýðs- og íþróttamál

   

 

                    -    

621

Vinnuskóli

           2.285    

 

        1.049    

           3.334    

07. Bruna- og almannavarnir

   

 

                    -    

3711

samstarf sveitarfélaga

         15.852    

 

        2.808    

        18.660    

08.

Hreinlætismál

   

 

                    -    

2990

Sorphreinsun

         11.483    

 

        2.700    

        14.183    

21.

sameignilegur kostn

   

 

                    -    

1010

Launakostnaður

         39.475    

 

            600    

        40.075    

3332

Endurskoðun

           5.407    

 

            900    

           6.307    

         

 

 
         

 

 
 

Samtals hækkun málaflokka

      10.723    

      21.938    

 
             
             
 

Nettóáhrif breytinga reksturs málaflokka

 

-          996    

 

 

Breytingar á fjárfestingaáætlun.

Eignasjóður:

 

Fjárfestingaáætlun

       
 

Breyting frá viðauka 1. 7 júní 2017

     

Eignasjóður A

 

upphafl áætl

Viðauki 1

Viðauki 2

 
 

Iðnaðarhúsnæði

           5.985    

   

           5.985    

 

Brautarholt

           3.000    

   

           3.000    

 

Skeiðalaug

           2.000    

-2000

   
 

 Vegakerfi

         24.000    

 

-       9.000    

        15.000    

 

 Fjallaskálar

           1.000    

   

           1.000    

 

 Skólabíll

   

        3.800    

            200    

           4.000    

 

 Samtals A

         35.985    

        1.800    

-       8.800    

        28.985    

 Eignasjóður  B

Fráveita

 

           5.000    

      25.000    

      13.000    

        43.000    

 

 Leiguíðbúðir

         10.000    

 

-    10.000    

 
 

 Samtals A og B

         50.985    

      26.800    

-       5.800    

        71.985    

             
 

 Samtals

 eftir viðauka 1

 

      77.785    

   
 

 Samtals eftir viðauka 2

 

      71.985    

   
 

 Lækkun fjárfestingar

 

        5.800    

 

 

Viðaukar samþykktir samhljóða.

9.     Fossá í Þjórsárdal. Erindi frá Laugardalsá ehf. Lagt fram erindi frá Laugardalsá ehf undirritað af Guðmundi Atla Ásgeirssyni. Laugardalsá ehf hefur verið  leigutaki Fossár  síðastliðin ár. En leigutímabilið er nú útrunnið. Leigutakar Fossár óska eftir því að samingurinn um leigu árinnar verði framlengdur um þrjú ár. Sveitarstjórn hafnar ósk leigutakanna um framlengingu samningsins og samþykkir jafnframt samhljóða að bjóða út veiðiréttinn til þriggja ára. Sveitarstjóra falið að annast undirbúning útboðs í samráði við Skógræktina og Forsætisráðuneytið.

10. Landsvirkjun. Skipulagsmál Hvammsvirkjunar. Lagt fram bréf frá Landsvirkjun undirritað af Ólöfu Rós Káradóttur og Óla Grétari Blöndal Sveinssyni. Í bréfinu er tillkynnt um frestun á vinnu við deiliskipulag við Hvammsárvirkjun. Ennfremur kemur fram í bréfinu að stefnt sé að því að vinna við deiliskiðulagið hefjist að nýju á miðju ári 2018 eða þegar álit Skipulagsstofnunar liggur fyrir og Úrskurðarnefnd umhverfis – og auðlindamála hefur skilað úrskurði í þessum efnum. Lagt fram og kynnt.

11. Landsvirkjun. Verkefni-samstarf- skipun í vinnuhóp. Lagt var fram bréf frá Landsvirkjun, undirritað af Herði Arnarsyni forstjóra, þar er tilkynnt að Landsvirkjun hafi skipað tvo fulltrúa í samráðsnefnd til að fjalla um virkjanamál og aðkomu ferðmanna að Búrfellsskógi og Búrfellstöð. Þess er óskað að Skeiða- og Gnúpverjahreppur tilnefni tvo fulltrúa í sama hóp. Samþykkt samhljóða að tilnefna Gunnar Örn Marteinsson og Skafta Bjarnason sem fulltrúa í hópinn.

12. Íþróttasamstarf við Hrunamenn. Lagt fram bréf undirritað af Árna Þór Hilmarssyni. Þar er hvatt til samstarfs um íþróttastarfs í Hrunamannahreppi og Skeiða- og Gnúpverjahreppi. Óskað er eftir að fulltrúi verði tilnefndur af því tilefni. Samþykkt að tinefna Gunnar Sigfús Jónsson á Stóra- Núpi sem fulltrúa sveitarfélagsins.

Fundargerðir.

13. Fundargerð 145. fundar Skipulagsnefndar. Mál nr 4 þarfnast afgreiðslu.

Skeiða- og Gnúpverjahreppur

Réttarholt land lnr 189447: Sæluvellir/Sælugrund: Íbúðarlóð og frístundalóðir: Deiliskipulag - 1711033

Lögð fram umsókn Gunnlaugs Skúlasonar og Renötu Vilhjálmsdóttur dags. 7. nóvember 2017 um deiliskipulag sem nær til lóðarinnar Réttarholt land 189447. Lóðun er um 4,2 ha að stærð og skv. tillögunni er gert ráð fyrir 4 frístundahúsalóðum og einni lóð fyrir íbúðarhús, hesthús og gróðurhús. Gert er ráð fyrir frístundahúsalóðirnar fái heitið Sælugrund og íbúðarhúsalóðin Sæluvellir. Í umsókninni kemur fram að óskað er eftir að leitað verði eftir undanþágu frá ákvæðum skipulagsreglugerðar vegna fjarlægðar fyrirhugaðra frístundahúsa frá Gnúpverjavegi sem er tengivegur. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða að tillagan verði auglýst skv. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 með fyrirvara um að áður fáist undanþága frá ákvæðum gr. 5.3.2.5 d í skipulagsreglugerð varðandi fjarlægð mannvirkja frá stofn og tengivegum. Einnig er gerð krafa um að byggingarreitir fari ekki nær þjóðvegi en 50 m.

14. Skýrsla um starfsemi bókasafns SKOGN. Lögð fram skýrsla frá Jóhönnu Lilju Arnardóttur bókaverði  um starfsemi bókasafns.

15. Fundargerð Skólanefndarfundar- Grunnskólamál. Fundargerð lögð fram og kynnt

16. Fundargerð Skólanefndarfundar – Leikskólamál. Fundargerð Lögð fram og kynnt.

17. Fundargerð Héraðsnefndar Árnesinga. Fundargerðir lagðar fram og kynntar. Fjárhagsáætlanir aðildarstofnana Héraðsnefndarinnar lagðar fram í fundargeðrunum. Sveitarstjórn samþykkir fjárhagsáætlanirnar fyrir sitt leyti.

Umsagnir og samningar.

18. Forsendur fyrir stofnun þjóðgarðs á hálendinu. Lagt fram og kynnt.

19. Greinargerð Orkunýtingarnefndar SASS. Beiðni um umsögn. Greinargerð lögð fram. Sveitarstjórn tekur jákvætt í greinargerðina.

20. Hólaskógur samningur við Rauðakamb. Máli frestað.

21. Samningur við Eyþór um rekstur Neslaugar, þarfnast staðfestingar. Samningur staðfestur.

22. Samningur Fjölís, þarfnast staðfestingar. Máli frestað

Styrkbeiðnir.

23. Klifur - beðni um styrk. Samþykkt að styrkja Klifur um 7.000 kr.

24. Aflið - beiðni um styrk. Samþykkt að styrkja Aflið um 15.000 kr.

25. Saman – beiðni um styrk. Beiðni hafnað.

26. Umsókn um lóðir við Árnes. Lögð fram umsókn Stellerts ehf um Lóðir undirritað af Ellert K Schram Óskað er eftir tveimur parhúsalóðum og tveimur raðhúsalóðum. Sveitarstjórn tekur jákvætt í erindið og felur sveitarstjóra að vinna að því að undirbúa lóðir til úthlutunar.

Mál til kynningar

A.   Skýrsla um sameiningarmöguleika sveitarfélaga í Árnessýslu

B.    Fundur stjórnar SASS 526.

C.    Fundur stjórnar Sambands sveitarfélaga nr. 854.

D.   Framlög jöfnunarsjóðs.

E.    Staðgreiðsluáætlun Skeiða- og Gnúpverjahrepps 2018.

F.     Afgreiðslur byggingafulltrúa.

G.   Fundur stjórnar Sorpstöðvar nr 261.

H.   Ársreikningur Sorpstöðvar 2016.

I.     Valkostaskýrsla Sorpstöðvar.

J.    Fundargerð Ársþings SASS.

K.   Afgreiðslur byggingafulltrúa.

Fundi slitið kl 18:00.  Næsti fundur sveitarstjórnar ákveðinn miðvikudaginn   10 janúar 2018 næstkomandi. Kl. 14.00.

 

                     

Gögn og fylgiskjöl: