Sveitarstjórn

12. fundur 09. janúar 2019 kl. 09:00
Starfsmenn
 • Mætt til fundar: Björgvin Skafti Bjarnason Einar Bjarnason

             Fundur í sveitarstjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps í Árnesi miðvikudaginn 9. janúar 2019  kl. 09:00.

Mál til afgreiðslu og umfjöllunar:

 1. Landsvirkjun. Kynning á framkvæmdum. Albert Guðmundsson og Sveinn Kári Valdimarsson frá Landsvirkjun mættu til fundarins. Albert greindi frá áformum um framkvæmdir við Sultartangavirkjun sem miða að því að auka afl hennar um 8 megawött. Orkugeta eykst um 17 GWh/ári. Aukið afl verður fyrst og fremst fengið með breytingu á vélbúnaði. Sultartangavirkjunin hefur virkjunarleyfi fyrir 125 MW. Fyrirhuguð aflaukning virkjunarinnar kallar á breytt virkjunarleyfi. Sveinn Kári sagði frá umhverfisáhrifum. Framhjárennsli mun minnka, minna rennsli verður  um gamla farveg Þjórsár. Breytingin mun ekki hafa áhrif á lífríki. Strandlína lónsins mun ekki breytast og landnotkun mun ekki breytast. Endanleg tilkynning um framkvæmdina verður send til Skipulagsstofnunar í lok þessa mánaðar. Albert greindi frá því að Landsvirkjun hefði ákveðið að byggja upp nýjan veg að Hjálparfossi. Verkið verður unnið á næstkomandi vori.   Einnig sagði Albert frá því að ný brú verði lögð yfir Sultarstangaskurð um 100 metrum ofan við núverandi brú, verklok áætluð 1 september 2019. Ástæður fyrir þeirri framkvæmd er að undirstöður undir eldri brú eru ekki nægjanlega góðar. Vegagerðin að Hjálparfossi og brúargerðin verða unnin samhliða.

Albert sagði lauslega frá fyrirhugaðri göngubrú á Þjórsá austan við Búrfell. En Landsvirkjun mun standa að þeirri framkvæmd. Hönnun stendur yfir. Stefnt er að því að framkvæmdum við brúna verði lokið í október 2020. Oddviti greindi Albert og Sveini frá friðlýsingaráformum í Þjórsárdal.

 1. Launakjör sveitarstjórnarfulltrúa kjörtímabilið 2018-2022. Launakjör sveitarstjórnar voru 87.983 kr  til síðustu áramóta og tekur breytingum að óbreyttu samkvæmt launavísitölu frá 1. janúar sl. Ákvörðun um launakjör frestað til næsta fundar og sveitarstjóra falið að afla upplýsinga um launakjör kjörinna fulltrúa í öðrum sveitarfélögum.
 2. Ákvörðun um fundartíma sveitarstjórnarfunda. Samþykkt að fundartímar verði áfram að öllu jöfnu fyrsta og þriðja miðvikudag í hverjum mánuði og hefjist fundirnir kl 9:00.
 3. Húsnæðisáætlun Skeiða- og Gnúpverjahrepps 2019-2025.

Sveitarstjóri greindi frá vinnu við gerð húsnæðisáætlunar fyrir Skeiða- og Gnúpverjahrepp 2019-2025. Stefnt er að því að húsnæðisáætlunin verði tilbúin á næsta fundi sveitarstjórnar. Sveitarfélagið hefur verið valið í tilraunaverkefni á vegum Íbúðalánasjóðs er miðar að uppbyggingu íbúðarhúsnæðis. Húsnæðisáætlun er ein af forsendum við þátttöku í því verkefni.

 1. Ráðning starfsmanns í áhaldahús og fasteignaumsjón. Sveitarstjóri og oddviti greindu frá áformum um ráðningu starfsmanns í áhaldahús og fasteignaumsjón – forstöðumanni þjónustusviðs. Allnokkrar umræður urðu um málið. Sveitarstjóra falið að semja auglýsingu og auglýsa eftir starfsmanni.
 2. Reykholt í Þjórsárdal uppbygging baðstaðar. Beiðni um umsögn. Lagt var fram erindi frá Skipulagsstofnun, undirritað af Matthildi Stefánsdóttur, þar sem óskað var umsagnar um hvort fyrirhuguð framkvæmd við byggingu hótels og baðstaðar í Þjórsárdal skuli háð mati á umhverfisáhrifum. Rauðukambar ehf. sendi erindi til Skipulagsstofnunar um málið. Með erindinu fylgdi skýrsla unnin af verkfræðistofunni Eflu að ósk Rauðukamba ehf. Veittur er frestur til 11. janúar nk. Sveitarstjórn mótmælir þeim stutta fresti sem gefin er til að senda umsögnina og felur sveitarstjóra að óska eftir því að fresturinn verði framlengdur til 25. janúar nk. Samþykkt samhljóða að leita til Stefáns Gíslasonar umhverfisfræðings um álitsgerð vegna málsins.
 3. Markaðsstyrkur til fyrirtækja. Oddviti greindi frá markaðsstyrk sem gerð var af sveitarstjórn árið 2013.

Greinargerð um styrkinn er eftirfarandi:

Eigendur og/eða leigjendur að fasteignum, sbr.3. gr. laga um skráningu og mat fasteigna nr: 6/2001, í sveitarfélaginu Skeiða- og Gnúpverjahreppi geta sótt um markaðsstyrk, til að auka nýtingu viðkomandi atvinnuhúsnæðis í sveitarfélaginu.

Forsendur fyrir styrknum eru:

1. Að umsókn sé dagsett og skýrt komi fram hvaða ár markaðsátakið fari fram.

2. Að í umsókn komi fram staðsetning og fasteignanúmer fasteignarinnar skv. fasteignaskrá.

3. Að umsækjandi sé eigandi fasteignarinnar eða hafi umboð eiganda til að taka við styrknum. Í því sambandi ber að minna á 23.gr. laga nr:36/1994.

4. Að umsækjandi lýsi skriflega í hverju markaðsátakið sé fólgið og áætlaður heildarkostnaður á árinu. Tekið skal sérstaklega fram ef um sameiginlegt markaðsátak vegna tveggja eða fleiri atvinnuhúseigna, klasasamstarf er að ræða.

5. Ef umsækjanda dettur ekki í hug neitt markaðsátak eða getur rökstutt að þess sé ekki þörf getur hann sótt um á grundvelli verkefna sem fela í sér aukna sjálfbærni, umhverfisþættingu, kynjajöfnunar og lýðræðisþróunar.

6. Styrkurinn er að hámarki kr: 250.000 á ári.

7. Styrkurinn er reiknaður út frá sömu forsendum og í sömu hlutföllum og fasteignaskattar að frádregnum 1,32% af sama stofni, sbr. 3 gr.laga um tekjustofna sveitarfélaga nr:4/1995 þó aldrei hærri en 25% af fasteignagjöldum viðkomandi eignar.

8. Sveitarstjórn er heimilt að hafna umsókn teljist hún ekki fullnægja skilyrðum.

Samþykkt samhljóða að markaðsstyrkur verði áfram í boði með sömu skilyrðum.

 1. Sala iðnaðarhúsnæðis til björgunarsveitarinnar Sigurgeirs. Lagt fram erindi frá formanni björgunarsveitinni Sigurgeir um kaup á hluta sveitarfélagsins í húseigninni Suðurbraut 1. Samþykkt samhljóða að selja  björgunarsveitinni eignina á fasteignamatsverði. Samþykkt að hluti greiðslan verði formi styrks. Sveitarstjóra falið að ganga frá samningi við stór Björgunarsveitarinnar.
 2. Samningur við björgunarsveitina Sigurgeir. Lögð fram drög að endurnýjun samnings milli sveitarfélagsins og björgunarsveitarinnar Sigurgeirs. Sveitarstjóra falið að ganga frá samningi við stjórn björgunarsveitarinnar
 3. Reglur um atvinnuuppbyggingarsjóð. Lagðar fram reglur um atvinnueflingarsjóð Skeiða- og Gnúpverjahrepps. Sjóðurinn var stofnaður árið 2010 með tilheyrandi reglum. Samþykkt að sjóðurinn verði starfræktur til 1. júní 2022. Umsóknarfrestur verði til 1. apríl ár hvert og úthlutað verði úr sjóðnum 1. maí sama ár.
 4. Beiðni um framlag úr atvinnueflingarsjóði- Hraunvellir. Afgreiðslu frestað þar til að úthlutun kemur..
 5. Gjaldskrá gatnagerðargjalda í Skeiða- og Gnúpverjahreppi. Sveitarstjóri lagði fram og kynnti nýja gjaldskrá gatnagerðargjalda. Er hún í megindráttum uppfærð frá eldri forsendum.

Gjaldskrá samþykkt samhljóða. Sveitarstjóra falið að senda gjaldskrá til auglýsingar í stjórnartíðindum.

Gjaldskráin er eftirfarandi:

GJALDSKRÁ

fyrir gatnagerðargjald í þéttbýli í Skeiða- og Gnúpverjahreppi.

1. gr.

Almenn heimild.

Af öllum nýbyggingum, svo og stækkunum eldri húsa, hvort sem er á eignarlóðum eða

leigulóðum í þéttbýli í Árnesi og Brautarholti, Skeiða- og Gnúpverjahreppi.

Skal greiða gatnagerðargjald til sveitarsjóðs samkvæmt gjaldskrá þessari. Um gatnagerðargjald

fer að öðru leyti eftir lögum um gatnagerðargjald nr. 153/2006 og reglugerð um

gatnagerðargjald nr. 543/1996.

2. gr.

Ráðstöfun gatnagerðargjalds.

Gatnagerðargjaldi skal varið til gatnagerðar í þéttbýli í Árnesi og Brautarholti, Skeiða- og

Gnúpverjahreppi.

Skal nota það til greiðslu kostnaðar við undirbyggingu götu með tilheyrandi lögnum,

þ.m.t. vegna götulýsingar, við lagningu bundins slitlags og gangstétta, gerð umferðareyja,

gangstíga og opinna svæða. Innifalið í gatnagerðargjaldi er ein mæling fyrir staðsetningu og

hæðarsetningu byggingar og staðsetningu lóðarmarka.

3. gr.

Grunnur gatnagerðargjalds.

a) Grunnur gatnagerðargjalds er byggingarkostnaður á fermetra í vísistöluhúsi fjölbýlis

samkvæmt útreikningi Hagstofu Íslands á grundvelli laga nr. 42/1987.

Gjaldflokkar eru þrír og skal viðeigandi hundraðshluti af byggingarkostnaði vísitöluhúss

fjölbýlis lagður á hvern fermetra nýbyggingar.

3%

Einbýlishús með bílgeymslu

Parhús með bílgeymslum

Raðhús með bílgeymslum

Fjölbýlishús með bílgeymslum

2%

Verslunar-, þjónustu- og annað húsnæði

Iðnaðarhúsnæði

1%

Hesthús

Útihús gróðurhús o.fl. tengt landbúnaði

b) Flatarmál byggingar skal reikna eftir ÍST 50. Af endurbyggingu þaka íbúðarhúsa, án

aukningar á nýtingu skal ekki greiða gatnagerðargjald.

c) Fyrir lagnakjallara og glerskála með gagnsæju þaki greiðist ekki gatnagerðargjald.

d) Fjárhæð gatnagerðargjalds breytist 1. dag hvers mánaðar í samræmi við breytingu á

byggingarkostnaði vísitöluhússins fjölbýlishúss (nóvember 2018 kr. 220.334).

4. gr.

Lágmarksgjald.

Við ákvörðun lágmarksgatnagerðargjalds skal að jafnaði miðað við eftirfarandi stærðir:

• Einbýlishús með bílgeymslu 160 m2 pr. íbúð

• Parhús með bílgeymslum 115 m2 pr. íbúð

• Raðhús með bílgeymslum 105 m2 pr. íbúð

• Fjölbýlishús með bílgeymslum og sameign 115 m2 pr. íbúð

Lágmarksgjald skal þó aldrei vera hærra en skv. 3. gr. laga nr. 153/2006.

5. gr.

Greiðsluskilmálar.

Heimilt er að haga greiðslu gatnagerðargjalds sem hér segir: Innan þriggja mánaða frá

undirskrift lóðarleigusamnings eða útgáfu byggingarleyfis á eignarlóð skal greiða 25% af

álögðu gatnagerðargjaldi, 75% þegar lokið er lagningu bundins slitlags á viðkomandi götu.

6. gr.

Endurgreiðsla gatnagerðargjalds.

Gatnagerðargjald skal endurgreitt í eftirtöldum tilvikum:

a) Ef lóðarhafi skilar úthlutaðri lóð eða ef lóðarúthlutun er afturkölluð.

b) Ef gatnagerðagjald hefur verið greitt í tengslum við útgáfu byggingarleyfis, en leyfið

fellur úr gildi.

Endurgreiðslu gatnagerðargjalds skv. a-lið er heimilt að fresta þar til lóð er úthlutað að

nýju, en þó ekki lengur en sex mánuði.

Frestur til endurgreiðslu er í öðrum tilvikum einn mánuður frá því að lóðarhafi krefst

endurgreiðslu gatnagerðargjalds skv. b-lið.

Gatnagerðargjald skal endurgreitt og verðbætt, án vaxta, miðað við breytingu á vísitölu

byggingarkostnaðar, frá því lóðarhafi greiddi gatnagerðargjaldið til endurgreiðsludags.

Við framkvæmd ákvæða þessarar greinar skal stuðst við 9. gr. reglugerðar um gatnagerðargjöld

nr. 153/2006.

7. gr.

Afturköllun lóðarúthlutunar og heimild til afturköllunar byggingarleyfis,

ef gatnagerðargjald er ekki greitt.

Nú greiðir lóðarhafi ekki gatnagerðargjald á tilskyldum tíma og er hreppsnefnd þá

heimilt að afturkalla byggingarleyfið og/eða lóðarúthlutun og skal kveða svo á í úthlutunar eða

byggingarskilmálum.

Hafi teikningar af fyrirhuguðu húsi ekki borist byggingarnefnd til samþykktar innan 6

mánaða frá úthlutun lóðar, fellur lóðarúthlutun úr gildi og endurgreiðast þá gatnagerðargjöld

samkvæmt 6. gr. a-lið.

Byggingarfrestur er 12 mánuðir, þ.e. að lóð fellur aftur til sveitarsjóðs hafi framkvæmdir

ekki verið hafnar innan þess tíma frá veitingu byggingarleyfis, nema leyfið hafi verið háð

öðrum skilmálum um byggingarfrest.

8. gr.

Ábyrgð á greiðslu gatnagerðargjalds.

Lögveðsréttur.

Lóðarhafi leigulóðar og eigandi eignarlóðar ber ábyrgð á greiðslu gatnagerðargjalds.

Gatnagerðargjald er ásamt áföllnum vöxtum og kostnaði tryggt með lögveðsrétti í viðkomandi

fasteign með forgangsrétti fyrir hvers konar samningsveði og aðfararveði.

9. gr.

Áfangaskipting framkvæmda.

Í þeim tilvikum að lóðarhafi eða lóðareigandi ætli að byggja í áföngum, getur hreppsnefnd

heimilað áfangaskiptingu gatnagerðargjalds og skal þá gatnagerðargjald hverju sinni

vera skv. gjaldskrá sem í gildi er þegar byggingarleyfi hvers áfanga er útgefið.

Umsækjandi skal taka það sérstaklega fram í umsókn um úthlutun lóðar að hann ætli að

reisa fyrirhugað mannvirki í áföngum.

Verði áfangaskipting heimiluð falla áætluð gjöld í gjalddaga í samræmi við samþykkta

áfangaskiptingu eða samþykktir hreppsnefndar.

10. gr.

Eldri samningar og skilmálar um gatnagerðargjöld.

Samningar um gatnagerðargjöld af tilteknum lóðum, sem lóðarhafar eða lóðareigendur

hafa gert við Skeiða- og Gnúpverjahrepp fyrir gildistöku gjaldskrár þessarar, svo og skilmálar

varðandi gatnagerðargjöld, sem hreppsnefnd Skeiða- og Gnúpverjahrepps hefur sett fyrir

sömu tímamörk og lóðarhafi eða lóðareigandi hefur undirgengist, halda gildi sínu, sbr. 2.

tölulið í ákvæði til bráðabirgða í lögum nr. 17/1996, nema aðilar séu um annað sáttir.

11. gr.

Gildistaka.

Gjaldskrá þessi er samin og samþykkt af sveitarstjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps þann

9. janúar 2019, skv. heimild í lögum nr. 17/1996 um gatnagerðargjald og 11. gr. reglugerðar um

gatnagerðargjald nr. 543/1996.

Gjaldskráin öðlast gildi við birtingu í B-deild Stjórnartíðinda.

 

 1. Kosning fulltrúa í Héraðsnefnd Árnesinga. Samþykkt samhljóða að Björgvin Skafti Bjarnason verði aðalfulltrúi og Einar Bjarnason til vara. Auk þess samþykkt að Ingvar Hjálmarsson verði áheyrnarfulltrúi.
 2. Fjárhagsmál – Sjóðstreymisáætlun- fjárþörf janúar – apríl 2019.

Sveitarstjóri lagði fram sjóðsteymisáætlun fyrir sveitarsjóð janúar – apríl 2019. Rekstur er í jafnvægi. Sveitarstjóri lagði fram beiðni um heimild til töku yfirdráttarláns á veltureikningi sveitarfélagsins allt að 20.000.000 kr. frá 10. janúar til 30. apríl 2019. Samþykkt samhljóða að veita sveitarstjóra umbeðna heimild.

 1. Ákvörðun um styrk til inntöku á ljósleiðara. Sveitarstjóri lagði fram tillögu um að styrkur til inntöku ljósleiðara verði hækkaður úr 100.000 kr. í 150.000 kr. pr. nýja tengingu. Samþykkt samhljóða.

Fundargerðir

 1.  Skipulagsnefnd. Fundargerð 168. fundar. 12.12.2018. mál nr. 25 og 26 þarfnast afgreiðslu.

Mál 25. Sandlækjarkot ( l 166588) Umsókn um byggingarleyfi; íbúð og skemma. -1811024

Umsókn um byggingarleyfi fyrir íbúð með svefnlofti og skemmu með svefnlofti 174,8 m2, á jörðinni Sandlækjarkot 166588.

Sveitarstjórn samþykkir fyrir sitt leyti að byggingafulltrúi gefi út byggingarleyfi með fyrirvara um jákvæða niðurstöðu grenndarkynningar.

 

Mál 26. Miðhús 1 L 166579; Miðhús 1A; Stofnun lóðar- 1812020.

Umsókn um stofnun 8,85 ha landsspildu úr landi Miðhúsa 1L 166579. Gert ráð fyrir að nýja landspildan fái heitið Miðhús 1a.

Sveitarstjórn samþykkir fyrir sitt leyti stofnun landspildunnar, með fyrirvara um samþykki aðliggjandi lóða á hnitsetningu lóðarmarka. Sveitarstjórn samþykkir einnig fyrir sitt leyti heiti lóðarinnar sem og landskipti skv 13 gr. jarðarlaga.

 1. Mál frá 167. fundi Skipulagsnefndar.

Haukur Friðriksson f.h. Ósar ehf. leggur fram fyrirspurn til skipulagsnefndar UTU þess efnis að fá heimild til að gera breytingu á gildandi deiliskipulagsskilmálum fyrir lóðirnar Árhraunsvegur 13, 15, 17 og Miðhraunsvegur 2, á þá leið að heimilt verði á byggja geymslu, svefnhús eða gróðurhús allt að 50m2 í stað 25 sem tilgreindir eru í gildandi deiliskipulaga svæðisins.
Einnig leggur hann fram fyrirspurn um hvort heimilt verði að breyta lóðinni Árhraunsvegur 17 ásamt aðliggjandi landi 17,06 ha í lögbýli. Fyrirhuguð starfsemi á landinu er skógrækt en nú þegar er búið að planta um 30 þúsund trjám í landið. Inni í landinu stæðu áfram lóðirnar Árhraunsvegur 13 og 15 og Miðhraunsvegur 2, sem frístundalóðir.
(lóðirnar Árhraunsvegur 15 og Miðhraunsvegur 2 hafa ekki verið stofnaðar í Þjóðskrá Íslands)

 

Sveitarstjórn samþykkir fyrir sitt leyti að gerð verði sú breyting á gildandi deiliskipulagsskilmálum á ofangreindri lóð á þann veg að heimilt verði að byggja geymslu, svefnhús eða gróðurhús allt að 50 m2.

Auk þess samþykkir sveitarstjórn fyrir sitt leyti að umræddri lóð verði breytt í lögbýli ásamt 17,06 ha aðliggjandi landi.

 1. Fundur stjórnar UTU 12.12.18. Fundargerð lögð fram og staðfest.
 2. Fundur Ungmennaráðs Skeiða- og Gnúpverjahr- erindisbréf. Lögð fram og kynnt drög að erindisbréfi Ungmennaráðs. Afgreiðsla fer fram síðar.
 3. Fundargerð 3. fundar skólanefndar Flúðaskóla. 29.11.18. Fundargerð lögð fram og staðfest.
 4. Fundargerð Almannaverndarnefndar Árnessýslu 18.10.18. Fundargerð lögð fram og staðfest.
 5. Fundargerð Menningar- og æskulýðsnefndar SKOGN. Fundargerð lögð fram og staðfest.
 6. Fundur Atvinnu- og samgöngunefndar SKOGN. Fundargerð lögð fram og staðfest.
 7.  Fundargerð 15. verkfundar um gatnagerð og lagnir í Brautarholts- og Árneshverfum. Fundargerð lögð fram og staðfest. 

Samningar og fleira

 1. Drög að samkomulagi við Landsvirkjun. Mótvægisaðgerðir. Lögð fram drög að samkomulagi við Landsvirkjun um mótvægisaðgerðir vegna Búrfells 2. Aðgerðirnar fela í sér uppbyggingu vegar að Hjálparfossi. Afgreiðslu frestað.
 2.  Samningur um veiðirétt í Fossá- Rauðá. Þarfnast staðfestingar. Lagður fram undirritaður samningur Sveitarfélagsins og Skógræktarinnar við Flying fish Iceland co. Guðmundur Atli Ásgeirsson um veiðirétt í Fossá- Rauðá. 2019-2022. Samningur staðfestur.
 3.  Samningur við Vegagerð. Þarfnast staðfestingar. Samningur um fullnaðarskil á vegum í þéttbýliskjarnanum í Árnesi til Vegagerðarinnar sem og greiðslu til Skeiða- og Gnúpverjahrepps til byggingu burðarlags umræddra vega. Samningur staðfestur.
 4.  Samningur við Samband ísl. sveitarfélaga um kjarasamningsumboð. Sveitarstjórn samþykkir fyrir sína hönd, samhljóða að fela Sambandi íslenskra sveitarfélaga fullnaðarumboð til kjarasamningsgerðar.
 5. Erindi frá Landgræðslu -Bændur græða landið. Lagt fram erindi frá Landgræðslunni undirritað af Garðari Þorfinnssyni héraðsfulltrúa. Þar sem óskað er eftir fjárstuðningi að fjárhæð 30.000 kr til verkefnisins ,,Bændur græða landið“  Beiðni samþykkt með fjórum atkvæðum. Anna Sigríður Valdimarsdóttir sat hjá.
 6.  Tilnefning fulltrúa í Vatnasvæðanefnd. Lagt fram erindi frá Umhverfisstofnun þar sem óskað er eftir tilnefningu fulltrúa í Vatnasvæðanefnd. Erindi vísað til umhverfisnefndar.
 7. Önnur mál löglega framborin

    Mál til kynningar :

 1. Fundargerð 274. Fundar SOS. 13.12.18.
 2. Afgreiðslufundur Byggingafulltrúa 05.12.18.
 3. Fundur með persónuverndarfulltrúum.
 4. Listi yfir skilavegi
 5. Könnun á nöfnum nýbýla.
 6. Fundargerð stjórnar Sambands svf.
 7. Fundargerð SASS.
 8. Vinnumansal – kjör erlnds starfsfólks.
 9. Héraðsskjalsafn – afhending gagna.
 10. Kostnaðarskipting sveitarfélag Tónlistarskóli Árn.
 11. Minniblað frá 35. Þingi Sveitarstjórnarráðs Evrópuþing.
 12. Um birtingu fylgigagna með fundargerðum sveitarfélaga.
 13. Umsögn vegna Miðhálendisþjóðgarðs.
 14. Frumvarp nr. 558 um samskiptaráðgjafa íþrótta og æskulýðsmála.
 15. Frumvarp nr. 631 um eflingu íslenskukennslu.

 

Fundi slitið kl. 12:48. 

Næsti fundur sveitarstjórnar ákveðinn miðvikudaginn 23. janúar næstkomandi. Kl. 09.00.

 

 

Gögn og fylgiskjöl: